آلابست/ کارشناس برنامه به خانه برمیگردیم توضیح می دهد.