آلابست/ ویدئوی دیگری از اجرای ساز دودوک توسط گاسپاریان