آلابست/ “رسول نجفیان” بازیگر، به یاد مادربزرگ عشایرش در برنامه تلویزیونی خواند

«محاکات» با اجرای منصور ضابطیان  هر هفته چهارشنبه و پنجشنبه بعد از خبر ساعت ۲۲:۳۰