آلابست/ بداهه‌نوازی دلنشین سه تار از استاد کیهان کلهر را مشاهده میکنید.

نالد به حال زار من امشب سه تار من
این مایه تسلی شب های تار من

ای دل ز دوستان وفادار روزگار
جز ساز من نبود کسی سازگار من