آلابست/ اجرای قطعه «جزیره تاریک» توسط هنرمند اسکاتلندی را مشاهده میکنید که توسط ساز «بگ پایپ» یا «نی اسکاتلندی» انجام میشود.