آلابست/  اجرای زنده و گپ و گفتی با استاد اسحاقی گرجی در عمارت اسحاقی را مشاهده می‌کنید.