آلابست/ پیچیده ترین تست ضریب هوشی یک سری تست است که انجام آن ممکن است چندین ساعت طول بکشد و می تواند حداکثر ۱۶ خرده آزمون در آن داشته باشد.

تست های ضریب هوشی نموداری وجود دارد که توانایی شما را در شناخت فضایی الگوها و چرخش اشیا آزمایش می‌کند و آزمایشات کلی ضریب هوشی در حل مسئله به طور کلی وجود دارد.

تست های کلی ضریب هوشی توانایی ذهنی (GMA) وجود دارد که توانایی شما را در حل سریع انواع مختلف مشکلات از کلامی، عددی تا نموداری اندازه گیری می کند.

در ادامه چند تست هوش را برای شما آماده کرده‌ایم تا هوش خود را بسنجید:

تست هوش:

۱) اگر باب در یک هفته کاری ۱۵ کارتن سیب فروخت، متوسط ​​تعداد سیبی که هر روز می فروشد چقدر است؟

۲) اگر رانندگی تا شهر (A) 2 ساعت طول بکشد و شهر ۱۲۰ کیلومتر فاصله داشته باشد، وسیله نقلیه با چه سرعتی حرکت می کند؟

۳) اگر “سالی” بیش از “بتی” بلیط بفروشد و “بتی” بلیط بیشتری نسبت به “جودی” می فروشد، اگر سالی و جودی را مقایسه کنیم چه کسی بیشتر فروش می کند؟

۴) مجموعه اعداد زیر شامل یک عدد است که با الگوی تنظیم شده توسط دیگران متناسب نیست. چه شماره ای مناسب نیست؟ ۳ ، ۵ ، ۷ ، ۱۱ ، ۱۴ ، ۱۷

تست هوش تصویری

برای هر یک از شکل های زیر، مورد زیر آن را انتخاب کنید که الگو را کامل کند:

۱)

۲)

۳)

 

جواب:

۱) در هفته ۵ روز کاری وجود دارد، بنابراین شما ۱۵ را بر ۵ تقسیم می کنید که می شود ۳.

۲) ۶۰ کیلومتر در ساعت، تعداد کیلومترها را ۱۲۰ بگیرید و بر تعداد ساعت تقسیم کنید، سپس کیلومترها در ساعت بدست می آورید.

۳) سالی، با توجه به اینکه بتی بیش از جودی می فروشد و سالی بیشتر از بتی می فروشد، بنابراین سالی باید بیش از جودی بفروشد.

پاسخ تست هوش تصویری

۱) ۱

۲) ۴

۳) ۵