آلابست/ پرش نفس گیر و زیبای این خانواده بُزهای کوهی از میان دره در فاصله دو کوه