آلابست/ وقتی در بدترین زمان ممکن از بدترین مکان ممکن رد میشی!