آلابست/ تهران قدیم در سال ۱۳۰۳ مربوط به اواخر دوره احمدشاه که در آن دروازه گمرک در غرب تهران و در کنار آن خندق ناصری مشاهده می شود.