آلابست/ فردی با استفاده از یک گیره فلزی و چاقوی حرارت دیده، یک خودکار را برش داد.لحظه برش این خودکار را که با استفاده از لنز ماکرو فیلم برداری شده است، مشاهده می‌کنید.