سمت خدا/ سخنرانی دکتر رفیعی: سه ویژگی که باید یک مرد در خانه داشته باشد.