آلابست/ ارزش دیدن‌رو دارند این مخلوقات بی‌نظیر خالق هستی.