آلابست/ کامیونی که درحال عبور از یک پل چوبی بود با حادثه تخریب پل مواجه شد. یک راننده کامیون در هند از روی پلی که مخصوص عبور خودروهای سنگین نبود، در حال عبور بود که با حادثه ریزش پل مواجه شد.