خراسان/ این جوان هندی رکورد جهانی شکستن گردو با آرنج در یک دقیقه رو به نام خودش کرد، ۲۷۹ گردو!