فارس/  هر کس خدا رو به یاد بیاره خدا همنشین او میشه….و چه همنشین خوبی…