آلابست/ تصادف شدید خودرو آتش نشانی به منزل مسکونی در روسیه