آلابست/ قورباغه بارانی نمی تواند جست بزند یا شنا کند و چنان پاهای کوتاهی دارد که زمان شکار حشرات جدا بدنش را به دنبالش می کشد. دفاع اصلی انها مایع لجن مانند و دافعه ای است که از پوست آنها تراوش می کند.اغلب حیوانات آنها را به حال خود می گذارند.