مصاف/  قیام‌کننده چه کسی می‌باشد؟
 چه کنیم که ما هم در گروه اصحاب حضرت قائم باشیم؟