آلابست/ مقامات اندونزی به عنوان بخشی از یک کارزار برای اعمال محدودیت‌های کرونایی با پوشاندن کفن به تن چند نفر آنان را مامور ترساندن مردم کرده اند. وظیفه مردگان متحرک ترساندن مردمی است که قوانین محدودیت‌های کرونایی و قرنطینه را رعایت نمی‌کنند.