آلابست/ با دو دستگاه پرس و خرد کن، از گوشی همراه تست مقاومت گرفته شد.
 طی یک آزمایش، با دستگاه‌های پرس و خرد کن، مقاومت موبایل بررسی شد.
قبل از شروع آزمایش مقاومت گوشی، یک شیء سخت را با دستگاه پرس، له کردند اما گوشی همراه نه تنها له نشد، بلکه پس از دقایقی به دلیل مقاومت بالایی که داشت میله دستگاه را خم کرد.
در مرحله بعد، گوشی را در دستگاه خرد کن انداختند اما مجدد مقاومت گوشی بالا بود و آسیب کمی دید.