آلابست/دکتر بیگلری رییس انستیتو پاستور ایران در برنامه طبیب در باره این موضوع توضیح می دهد.