آلابست/دکتر بیگلری رییس انستیتو پاستور  ایران در این باره توضیح می دهد.