آلابست/دکتر محمد امیدی فوق تخصص غدد و متابولیسم در این باره توضیح می دهد.