آلابست/اکثر تشخیصهای بیمارها مربوط به عفونت هلیکوباکتر پیلوری (Helicobacter pylori) است. گونه‌ای از باکتری هلیکوباکتر است که در معده زندگی می کند. میکروب حاوی تاژک‌هایی است که با استفاده از آنها وارد مخاط معده می‌شود تا بتواند از اسید معده دور و زنده بماند.