آلابست/ کارشناس برنامه “سیمای خانواده” توضیح می دهد.