آلابست/دکتر سعیدی فوق تخصص نوزادان در برنامه طبیب در این باره توضیح می دهد.