آلابست/کارشناس طب سنتی برنامه به خانه برمی گردیم در یان باره توضیح می دهد.