آلابست/دکتر فتحعلی جراح و متخصص گوش و حلق  بینی  در این باره توضیح می دهد.