آلابست/دکتر خداپرست زواره متخصص جراحی چشم در این باره توضیح می دهد.