آلابست/ ویدئوی در تیک تاک که شمار بازدیدکنندگانش از مرز پانصد میلیون گذشت، دختربچه‌‌ای که زمین خورد و از برخاستن و پیروزی ناامید نشد.