آلابست/تحقیقات نشان می دهد حضور مداوم انسان در فضا موجب تحلیل استخوان و ماهیچه های بدن می شود. به همین منظور فضانوردان در ایستگاه فضایی به طور مداوم ورزش انجام می دهند.