ایلنا/ در حاشیه اجرای چهل و ششمین طرح رعد و کاشف در پایتخت