آلابست/ جناب خان خطاب به شجاعی مهر مجری برنامه تلوزیون رمز ماندگاری دارید که انقدر جوان ماندید؟