آلابست/ در حاشیه اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی – مشهد