آلابست/یادتان باشد این روزها چشم از آسمان برندارید.