آلابست/آیا سر یک اسب را در این تصویر می‌بینید؟
چیزی که اینجا می‌بینید سحابی پرآوازه‌ی کله‌اسبی در صورت فلکی شکارچی نیست، بلکه یک سحابی کم‌نورتر است که تنها در عکاسی‌های با نوردهی‌های به این پیکره‌ی شنا دیده می‌شود.
این تصویر یک ابر مولکولی را نشان می‌دهد که بخش اصلی آن یک سحابی بازتابی با نام آی‌سی ۴۵۹۲ است.
سحابی‌های بازتابی در واقع توده‌هایی از غبار ریزند که به طور معمول تیره دیده می‌شوند، ولی اگر نور دیدنیِ (مرییِ) ستارگان پرانرژی نزدیکشان را بازبتابانند، می‌توانند کاملا به رنگ آبی در آیند.
اینجا، سرچشمه‌ی بیشتر نوری که از روی این توده‌ی غبار بازتابیده، ستاره‌ایست که در جای چشم این اسب جای دارد. این ستاره بخشی از سامانه‌ی ستاره‌ای نو-کژدم، یکی از درخشان‌ترین سامانه‌های ستاره‌ای در صورت فلکی کژدم است.
یک سحابی بازتابی دیگر به نام آی‌سی ۴۶۰۱ هم در سمت راست مرکز این چشم‌انداز دیده می‌شود که دو ستاره درونش می‌درخشد.

منبع: ۱star7sky.com