آلابست/ آموزش آب دوغ خیار (قاجاری)به سبک جوادجوادی