آلابست/ روشنک عجمیان با انتشار این عکس نوشت:

هنگامی که آدم ها شمارا می بینند
ابتدا به لبخند شما نگاه می کنند
 توجه آدم ها به لبخند ۴۷%
به چشمان شما ۳۱%
بوی شما ۱۱%
لباس شما ۷%
موی شما ۴% است

لطفا بیشتر لبخند بزنید ..