آلابست/ سکانسی از ورود رضا عطاران به مدرسه دخترانه در «ورود آقایان ممنوع» را ببینید.