آی فیلم/ سکانسی از سریال آسمان همیشه ابری نیست
.
سریال «آسمان همیشه ابری نیست» هر روز ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران و کابل و ۱۷:۳۰ به وقت دوشنبه
.