آلابست/ به گوشه‌ گوشه ایران سفر میکنیم، برای آنکه سراغ بگیریم از جگر‌گوشه‌هایِ ایران، برای آنکه حالِ مردم و کادر درمان را بپرسیم در منازعه با «کرونا»
مستند «زنده‌باش» را پنج‌شنبه ها و جمعه‌ها ساعت ۱۹/۳۰ از شبکه یک تماشا کنید 
بسان رود، که در نشیب دره سر به سنگ میزند رونده باش، امید هیچ معجزی ز مرده نیست «زنده باش»