آلابست/ درسته که یک نوع بازیه ولی شما قدرت تمرکز این بچه ها رو ببینید.