حاج_آقا_مجتبی_تهرانی:  آهنگ سازها بر دو قسم هستند. یک آهنگ سازی داریم که خودش هم پنهان، آهنگش هم پنهان. یک آهنگ ساز داریم که خودش هم آشکار ولی آهنگش پنهان. «من الجنّه و النّاس» این آهنگ سازها پنهان و آشکار دارند. در اینجا اشاره است: یک، به اینکه ما از انسان ها داریم، انسان هایی که این ها از شیاطین هستند از نظر عملی شان، کار شیطان می کنند. لذا ما در سوره انعام داریم: «شیاطین الإنس و الجنّ» اوّل هم انسان را انداخته جلو. شیطان های دو پا و شیطان هایی که مثل این دو پاها نیستند. ما در این انسان ها که تو می بینی، ما شیاطینی داریم یعنی کارش کار شیطانی است، رویّه اش رویّه شیطانی است، عملش، عمل شیطانی است. دو، این آیه به ما این مطلب را می رساند که شیاطین و انسان ها در سه بُعد، روح بشر را آلوده می کنند و اندیشه اش را بهم می ریزند. در بُعد ربوبیّتی اش، در بُعد مَلِکیّتی اش، در بُعد الوهیّتی اش. به عبارت دیگر، در بُعد مادّی اش، در بُعد حکومتی اش، در بُعد پرستشی اش. یک وقت هست بهم ریختگی ذهن بشر در اثر یک امواج داخلی خودش است، که ما تعبیر می کنیم به شیطانی، در اثر یک سنخ از اعمالش، این گوش شیطانی باز است و موج دائم می گیرد. در اثر اینکه از خدا رو برگردان شده است این امواج شیطانی می آید روی صفحه دل می نشیند.