آلابست/ یک راننده کامیون از مرگ حتمی نجات یافت.
 رانندگی نامناسب یک راننده کامیون در لبه پرتگاه، نزدیک بود تا هم خسارت سنگینی به خودرویش وارد شود و هم جان خود را از دست دهد.