آلابست/  بانک مرکزی اروپا در گزارشی اعلام کرد خانوار‌های دانمارکی بیش از هر کشور دیگری در سطح اتحادیه اروپا ثروتمند هستند.

به طور متوسط و تا پایان سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۰، میزان دارایی خانوار‌های دانمارکی ۱.۸۸ میلیون کرون دانمارک (۳۰۰ هزار دلار) بوده است. دانمارکی‌ها همچنین بیشترین متوسط بدهی را در سطح اتحادیه اروپا پس از لوکزامبورگی‌ها دارند تا جایی که متوسط بدهی آن‌ها طی همین مدت ۵۶۰ هزار کرون بوده است. متوسط بدهی خانوار‌های لوکزامبورگی ۶۶۰ هزار کرون بوده است.

ثروتمندترین خانوار‌ها

۱- دانمارک

متوسط دارایی‌ها در سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۰: ۲۵۳ هزار یورو

متوسط میزان بدهی‌ها طی این مدت: ۷۵ هزار یورو

۲- هلند

متوسط دارایی‌ها در سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۰: ۲۱۲ هزار یورو

متوسط میزان بدهی‌ها طی این مدت: ۶۱ هزار یورو

۳- سوئد

متوسط دارایی‌ها در سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۰: ۲۰۳ هزار یورو

متوسط میزان بدهی‌ها طی این مدت: ۵۸ هزار یورو

۴- لوکزامبورگ

متوسط دارایی‌ها در سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۰: ۲۱۳ هزار یورو

متوسط میزان بدهی‌ها طی این مدت: ۸۸ هزار یورو

۵- بلژیک

متوسط دارایی‌ها در سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۰: ۱۵۳ هزار یورو

متوسط میزان بدهی‌ها طی این مدت: ۳۲ هزار یورو

فقیرترین خانوار‌ها

۱- رومانی

متوسط دارایی‌ها در سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۰: ۱۰ هزار یورو

متوسط میزان بدهی‌ها طی این مدت: ۲۵۰۰ یورو

۲- اسلواکی

متوسط دارایی‌ها در سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۰: ۱۸.۷ هزار یورو

متوسط میزان بدهی‌ها طی این مدت: ۹.۸ هزار یورو

۳- بلغارستان

متوسط دارایی‌ها در سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۰: ۱۴.۸ هزار یورو

متوسط میزان بدهی‌ها طی این مدت: ۳.۱۲ هزار یورو

۴- لهستان

متوسط دارایی‌ها در سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۰: ۱۸.۲ هزار یورو

متوسط میزان بدهی‌ها طی این مدت: ۵.۹ هزار یورو

۵- کرواسی

متوسط دارایی‌ها در سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۰: ۲۰ هزار یورو

متوسط میزان بدهی‌ها طی این مدت: ۵.۶۵ هزار یورو