آلابست/دکتر محمد امیدی فوق تخصص غدد و متابولیسم در برنامه به خانه برمی گردیم در این باره توضیح می دهد.