آلابست/قاضی زاده هاشمی عضو ستاد ملی مبارزه با کرونا توضیح می دهد.