آلابست/  کارشناس برنامه “به خانه برمیگردیم” توضیح می دهد.