آلابست/کارشناس طب سنتی برنامه به خانه برمی گردیم در این باره توضیح می دهد.